Говоріння як вид мовленнєвої діяльності: види, поняття, класифікація видів, механізми впливу, принципи, завдання, розвиток, переваги і недоліки


Опубликованно 08.08.2018 19:10

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності: види, поняття, класифікація видів, механізми впливу, принципи, завдання, розвиток, переваги і недоліки

Рідкісний чоловік здатний жити без постійного спілкування з іншими людьми. Наприклад, релігійні відлюдники, які усамітнюються далеко від грішного і суєтного світу, беручи обітницю мовчання, настільки дивовижні і незрозумілі обивателю, що лише стають підтвердженням універсального соціального правила: спілкування з собі подібними – обов'язкова і необхідна властивість повноцінного життя.

Всі досягнення людства, їх накопичення і передача наступним поколінням стали можливі завдяки головним видів мовленнєвої діяльності: письму, читанню, говорінню, слухання. Вся діяльність людей заснована на спілкуванні, без нього неможливо було задовольнити більшість потреб. Людина – суто соціальна істота, а говоріння (мовлення) – головний інструмент, який дозволяє власникові реалізувати свої здібності, поділитися внутрішнім світом, зрозуміти іншого, обмінятися думками та побажаннями, знайти гідне місце в соціумі.

Ключові поняття

Щоб краще усвідомити важливість говоріння як виду мовленнєвої діяльності, треба розкрити кілька ключових понять, пов'язаних з цим терміном.

Мовленнєва діяльність – це, по суті, матеріалізація певних думок людини, продуктом такого процесу є слово. В процесі мовленнєвої діяльності формується висловлювання, метою якого може бути передача інформації, спілкування або вплив на співрозмовника.

Продуктивні види мовленнєвої діяльності: письмо, читання, говоріння, слухання (аудіювання).

Говоріння – основний мовний інструмент, який в нерозривному зв'язку зі слуханням допомагає людям спілкуватися вербально, тобто за допомогою слів.

Аудіювання — процес змістового сприйняття почутих слів і звуків.

Лист і читання виконують ті ж функції, що й говоріння зі слуханням, тільки в їх випадку інформація представляється не у звукових, а графічних знаках.

Невербальні способи спілкування, комунікації між людьми за допомогою жестів, міміки, мовою тіла, тобто без слів. Завдання говоріння як виду мовленнєвої діяльності

Мова відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини, виконуючи ряд пов'язаних між собою завдань: Встановлення контакту і певних взаємовідносин між індивідуумами. Координація. Без мови дуже складно налагодити ефективну спільну діяльність. Обмін інформацією. Всі види говоріння дозволяють обмінюватися знаннями, ідеями, бажаннями. Обмін емоціями. З допомогою сказаних слів людина ділиться своїми переживаннями: страхом, любов'ю, гнівом. Вплив на інших. Промовою можна не тільки ділитися власними почуттями, але і викликати їх в інших, впливати на співрозмовника, спонукати його до потрібних дій. Наприклад, розсмішити, змусити, залякати, надихнути.

Кошти говоріння

Основними засобами мови як інструменту спілкування є: органи мови і слуху; мова, що є сукупністю словесних знаків, жестів, інтонацій.

Говоріння – це продуктивний вид мовленнєвої діяльності, який створюється за допомогою мовного апарату, а сприймається – слуховим апаратом. Мовець кодує інформацію в звукову форму. Хто приймає звуки, потім декодує, аналізує та інтерпретує їх. Тому співрозмовники в першу чергу повинні розуміти мову один одного, спільну мову стає основним двонаправленим механізмом впливу при спілкуванні.

Але говоріння не є сухий передачею певних фактів або обміном питаннями. В усному мовленні величезне значення мають невербальні комунікативні засоби, які не просто показують емоційний стан мовця або реакцію слухача, але і доповнюють смислове навантаження сказаних слів.

Розмовляють по телефону люди одночасно аналізують почуті слова і інтонацію, роблячи висновки на основі сукупного сприйняття. Навіть глухий людина, яка може читати слова по губам, отримує цінну додаткову і вельми корисну інформацію, бачачи міміку співрозмовника.

Звичайно, невербальні засоби носять допоміжний характер, так як не здатні передавати складні ідеї і думки, але без них неможливо уявити повноцінне спілкування людей. Мова тіла, вираз обличчя, жестикуляція, особливі інтонації, пози, паузи в мовленні, прояв емоцій роблять говоріння яскравіше і інформативніше, допомагають краще зрозуміти співрозмовника.

Механізми

Механізми говоріння як виду мовленнєвої діяльності: Мотив. Спочатку у людини з'являється мета, потреба щось сказати. Програмування. Подумки створюється основа майбутнього висловлювання. Побудова. У свідомості відбувається процес, в якому конструюється майбутня репліка. Для неї підбирається оптимальна граматична форма, підшукуються потрібні звуки, слова, інтонація. Говоріння. Думка наділяється в вимовлені слова. Контроль. Висловлена фраза сканується в пошуках можливих помилок, помилки виправляються. В якості еталонів для порівняння використовуються мовні норми та психолінгвістичні характеристики говоріння як виду мовленнєвої діяльності. Подібні еталони людина набуває стихійно, коли вчиться говорити, і систематично під час навчання в школі і вузах. Контроль багато в чому відбувається автоматично. Люди мають почуття рідної мови, швидко визначаючи помилки на слух. Класифікація видів

Існують такі види говоріння як усного мовлення, як монолог, діалог і полілог. Однак полілог, а якому бере участь кілька співрозмовників, по своїй суті, є різновидом діалогу, в якому беруть участь двоє. Ці два види спілкування для простоти можна вважати тотожними. Також з промовою нерозривно пов'язане слухання, з його допомогою сказане сприймається.

Спілкування найчастіше являє собою переплетення монологічної і діалогічної форм, але особливості і психологічні характеристики говоріння як виду мовленнєвої діяльності у монолозі і діалозі помітно різняться і заслуговують окремого розгляду, особливо при навчанні мистецтву грамотно говорити і вести бесіду. Монолог

При монолозі одна людина звертається до іншої або до групи осіб. Приклади монологу: доповідь вченого, лекція педагога, тост, привітальна промова, обвинувальний вирок, проповідь. Як правило, мовець має час на підготовку і осмислення мови, точно усвідомлює її мети, знає місце, умови і аудиторію, для якої вона вимовляється. Тому в порівнянні з діалогом у монолозі використовуються більш складні граматичні та композиційні конструкції, упор робиться на струнке логічне побудова і послідовний виклад.

Характеристики монологу: Односпрямованість. Потік інформації йде в одну сторону, від мовця до слухачів. Безперервність. Смислова закінченість. Складний синтаксис. Виразність і емоційність. Оратор наділяє мова потрібними йому емоційними інтонаціями, щоб впливати на сприйняття слухачів. Розгорнуте і чіткий виклад думок. В цьому плані монологічний говоріння і письмо як види мовленнєвої діяльності досить близькі.

Діалог

При діалозі спілкуються двоє і більше осіб. Тут усі сторони можуть одночасно виступати в якості оратора і слухача. Діалогічна форма говоріння як вид мовленнєвої діяльності освоюється складніше, ніж монолог. Це обумовлено тим, що людина далеко не завжди здатний прогнозувати реакцію співрозмовника, яка може виявитися абсолютно несподіваною чи повністю відсутнім.

Діалог дуже важко спланувати і практично неможливо контролювати від початку до кінця, як у випадку з монологом, де автор сам визначає послідовність і ритм мови, а ідеї виражені вервечкою логічно пов'язаних та закінчених пропозицій. Саме це робить діалог одним з найважчих видів мовлення.

Говоріння з іншими людьми непередбачувано, в розмові постійно доводиться враховувати їхні відповіді, жести, інтонації, які впливають на хід спілкування і змушують коригувати свої висловлювання і цілі. Щоб освоїти мистецтво діалогу, потрібно оволодіти низкою соціальних навичок: вміти налагоджувати контакт, проявляти зацікавленість у словах співрозмовника, дотримувати етикет розмови, вміти задавати правильні питання і правильно зчитувати інтонації, міміку, жести.

Характеристики: Двостороння спрямованість. Спонтанність. Простий синтаксис. Короткі речення, лаконічні вигуки, скорочення, мовні кліше, сленгові вислови, велика кількість питальних, спонукальних і окличних реплік. Реактивність. Відповіді та реакції співрозмовників багато в чому визначають хід спілкування. Ситуативність. Діалог сильно залежить від ситуації, в якій він виник і протікає. Емоційність. Почуття та емоції є найважливішою характеристикою говоріння як виду мовленнєвої діяльності. Емоційність властива обом формами усного мовлення, але частіше і глибше виявляється в діалозі. Часом вони важливіше вимовних слів.

Слухання

Зв'язка слухання — говоріння – види мовленнєвої діяльності, які постійно взаємодіють. Без аудіювання усна мова втрачає сенс, вона йде в порожнечу, залишається не прийнятою і незрозумілою. Хіба що в розмові людини з самим собою слухання стає надлишковим, адже фрази відразу сприймаються свідомістю в процесі їх виникнення.

У всіх інших випадках монологи і діалоги знаходять сутність лише в присутності слухача. Аудіювання – активний розумовий процес, який спрямований на сприйняття і смислове обробку почутих слів. Слухання проходить в тісній взаємодії оратора і слухача, а результатом (продуктом) слухання вважається розуміння мови мовця.

Причому бажано не просто зрозуміти всі сприйняті слова, а осягнути і усвідомити укладені в них ідеї, інформацію або смисли. На основі мисленого аналізу слухач отримує і накопичує нові знання, виробляє ставлення до співрозмовника і його реплік, формує відповідь.

Навчання говорінню як виду мовленнєвої діяльності

Молодим, недосвідченим батькам може здатися, що їх дитина навчається говорити безсистемно і хаотично. Однак цей процес єдиний для більшості дітей, незважаючи на їх національність і умови розвитку. Звичайно, багато що залежить від здібностей малюка, його оточення і старанності батьків, але в цілому існує ряд обов'язкових етапів, через які проходить дитина, опановуючи рідну мову.

В перші тижні життя дитина привертає увагу і висловлює свої бажання лише сльозами і криком. Так він реагує на голод, біль або дискомфорт. Але практично відразу малюк починає розпізнавати та виділяти із загального шуму навколо інтонації і тембр голосу оточуючих його людей: матері, батька, бабусі. Тому треба більше розмовляти з дитиною, це дозволить йому швидше розвинути слухання і мова.

Приблизно в тримісячному віці дитина починає вимовляти протяжні звуки, таким чином відповідаючи на репліки оточуючих. Він наслідує дорослим, повторює звуки знову і знову, намагається імітувати чуже артикуляцію, уважно вивчає реакцію оточуючих. Якщо спрощено і коротко, говоріння як вид мовленнєвої діяльності зароджується шляхом наслідування і зворотного зв'язку.

У період з шести до дев'яти місяців малюк починає сприймати своє ім'я і розуміти прості прохання, наприклад «дай мені», «йди на ручки», а також освоює складу, складає з них перші односкладові або двоскладові слова: «ма-ма», «ба», «па», «ла».

Після дев'яти місяців дитина проявляє нерозумне цікавість, він пізнає буття навколо себе, жадібно вбираючи нові знання. Як правило, обмін інформацією між батьками та дітьми в цьому віці відбувається за однією схемою: малюк вказує на цікавий предмет, а дорослий називає його, або ініціатива виходить від батьків, які показують і називають предмети і явища навколишнього світу.

Одночасно з промовою розвивається вміння сприймати і користуватися невербальними засобами спілкування: інтонаціями, жестами, мімікою. Спочатку жести навіть переважають над говорінням в комунікаціях дитини. Однак потім мова стає основним засобом спілкування.

Це відбувається приблизно в півтора року, коли у малюка різко збільшується запас слів, які він постійно і впевнено використовує. Якщо характеризувати даний процес коротко, говоріння як вид мовленнєвої діяльності починає розвиватися лавинообразно: в півтора року активний лексикон дитини становить близько 25 слів, в два роки – 90 слів; до трьох років – 1000 слів; до шести років — 10 000 слів. Сприйнятливий до нової інформації дитячий мозок здатний освоювати по кілька десятків нових слів в день.

Мова стає самим ефективним і зручним інструментом для пізнання світу, отримання нових знань і спілкування з оточуючими. Малюк на власному досвіді починає розуміти важливість і силу слів, за допомогою яких він може успішно досягати своїх цілей, наполягати на власних бажаннях, управляти поведінкою інших. Подальший розвиток говоріння

Дитина, опанував рідну мову, набуває могутній і прекрасний інструмент, яким він ще не вміє цілком користуватися. Навчання починається зі школи, де з перших уроків учні знайомляться з мовою на невідомому для них досі рівні.

Він постає як складна і багатогранна система знаків, подчиняющая цілого зводу граматичних і соціальних законів. Розуміння цих законів не тільки лежить в основі грамотного читання, письма та говоріння як засобів мовленнєвої діяльності, але і відкриває шлях до нескінченних знань, які створило і накопичило людство.

У початкових класах формують самі елементарні, але при цьому фундаментальні уміння: произносительные, граматичні та лексичні навички, правильне аудіювання. Вчителі знайомлять вихованців з новими звуками, словами, интонемами. Причому учні не просто повторюють новий матеріал, як однорічний малюк повторює за дорослим, а вчаться мислити аналітично.

Коли початкові навички освоєні і накопичені в достатньому обсязі, вчителі переходять до більш складних видів говоріння: невеликим монологам та діалогам. І знову вони набуваються учнями поступово, навчання йде по шляху від легкого до складного, від підготовленої промови до непідготовленою, продуктивною.

Спочатку учні освоюють репродуктивну мова, тобто читають або заучує чужі тексти. У роботі з підготовленою промовою практично немає творчості мовця, він не вибирає самостійно слова, оформлення тексту, його зміст, логіку і послідовність викладу. В даному випадку переслідується інша мета: вимовляючи завчений текст, учень на практиці застосовує і комбінує набуті раніше навички і мовленнєві одиниці.

Потроху в процесі навчання важливе місце починає займати продуктивна мова. Учень пробує говорити без попередньої підготовки. Він вчиться самостійного мовного творчості: вміння вести бесіду, ставити запитання, описувати свої думки або складні ідеї, сприймати почуте, реагувати і аналізувати його. По суті, дитина оволодіває мистецтвом повноцінного монологу і діалогу.

Безумовно, процес навчання говорінню і його розвиток не обмежується шкільною часом. Багато продовжують вчитися у вузах, ще більше людей займаються самовдосконаленням, розуміючи соціальну і практичну важливість мови. Адже говоріння пронизує все існування людини, впливає на всі сфери його діяльності.

Важливо пам'ятати, що розумні і грамотні навички спілкування та його основні мовні засоби визначають якість життя, дозволяють розвивати інтелект і накопичувати знання, допомагають знайти дружбу і любов, побудувати сім'ю і продовжити свій рід, поділитися власним духовним світом і пізнати інших, досягти кар'єрних висот та реалізуватися як особистість. Автор: Антон Володимирович 22 Липня, 2018


banner14

Категория: Студентам