Що таке моніторинг навколишнього середовища? Функції моніторингу навколишнього середовища


Опубликованно 24.05.2018 00:51

Що таке моніторинг навколишнього середовища? Функції моніторингу навколишнього середовища

До XXI століття людина досяг багато чого: його оточують дороги, висотки, автомобілі, функціональні пристрої. Ці речі, проте, не можуть повністю усунути людей від природи, могутня і непокірна, вона завжди буде впливати на суспільство. Людині залишається лише навчитися передбачати її поведінку і відповідно з ним вибудовувати свої плани. В цих цілях був спеціально створений моніторинг навколишнього середовища. Що ми знаємо про слово «моніторинг»?

Слово «моніторинг» зародилося в латинській мові, потім перекочувала в англійську пізніше утвердилося і в російському словнику. Так, monitor означає «нагадує», «наглядач», «застережний» і трактується як цілий комплекс регулярних спостережень, оцінок і прогнозів якого-небудь об'єкта, з метою контролю і, якщо можливо, оптимізації процесів, що відбуваються з його участю. А моніторинг навколишнього середовища що таке?

Якщо ж мова йде про моніторинг навколишнього середовища (далі – МОС), то ясно – об'єктом дослідження в цьому випадку буде природа і її стан, а також зміни, що в ній відбуваються як природним шляхом, так і в якості відгуку на діяльність людини.

Звідки прийшло це поняття

Офіційно, що таке моніторинг навколишнього середовища, вирішили у 1971 на засіданні ЮНЕСКО перед Стокгольмською конференцією ООН 1972 року, яка як раз і була присвячена цьому питанню. Саме тоді вперше використовували цей термін.

Однак у світі професійне відстеження коливань клімату, погоди, її явища вироблялося ще задовго до цього – близько ста з гаком років. До них належать усім відомі метеорологія, сейсмологія та інші види спостережень і вимірювань. В наш час спектр досліджень стрімко розширюється, зростає кількість вимірюваних параметрів, розвивається мережа спеціальних станцій. Разом з цим існує твердження займаються моніторингом навколишнього середовища про те, що ці заходи попутно ускладнюють проблемні питання, які потребують негайного вирішення. Моніторинг один чи їх кілька?

Моніторинг буває найрізноманітніший, для створення цілісної картини про даному предметі незайвим буде знайомство з його різними видами.

Грунтуючись на цілях і об'єктах, виділяють санітарно-гігієнічний, екологічний та кліматичний моніторинги.

1. Санітарно-гігієнічний насамперед займається моніторингом забруднення навколишнього середовища і зіставленням її якості з гігієнічними нормативами ГДК (гранично допустимими концентраціями), виявленими для захисту, охорони здоров'я та сприятливого середовища життєдіяльності населення.

2. Екологічний моніторинг відіграє свою важливу функцію в глобальній системі контролю навколишнього середовища. Концентрується в першу чергу на поновлюваних ресурсах і аналізує антропогенний вплив на екосистеми і їх реакцію на подразник у вигляді людини. Це основна мета даного виду моніторингу. Завданням же є дослідження типових, найбільш поширених відповідних ефектів не окремих організмів, а їх спільноти (екосистеми).

Цей вид моніторингу включає в себе наступні різновиди контролю:

- За атмосферним повітрям. Він характеризується тим, що комплекс програмних спостережень спрямований на накопичення даних для подальшої їх оцінки й використання у якості основи для прогнозування можливих змін у майбутньому.

- За гідросферою. Його особливість в тому, що тут відбувається спостереження за станом справ у водах різного рівня, мова йде про поверхневих і підземних.

- За землями (грунтами). Спостереження здійснюються за станом земельного покриву та складом ґрунтів, відповідно до чого приймаються рішення про заходи по захисту землі від негативного впливу зовнішніх факторів.

- За радіацією. Відповідно, оцінюються статус і кон'юнктура радіаційного фону.

3. Кліматичний моніторинг – экослужба, що займається, як водиться, контролем і прогнозом змін і коливань клімату. Він схожий на екологічний, але предмет його ведення знаходиться в межах всієї біосфери, а тільки в тій частині, що впливає на формування клімату. Це, як відомо, атмосфера, поверхневі води, снігові маси і т. д. Кліматичний моніторинг тісно стикається з гідрометеорологічними спостереженнями.

Можна привести й інші класифікації моніторингу.

Так, залежно від масштабів виділяють: Біосферний, він же ще глобальний. У його рамках здійснюється стеження за загальними всесвітніми процесами в біосфері планети з метою передбачення і попередження про виникають надзвичайних ситуаціях та екстремальних загрози. Импактный. Працює на менш масштабному рівні – локальних точках (район або навіть підприємство). Повідомляє про впливи антропогенного характеру (промислових об'єктів або окремих джерел) і надзвичайних положеннях (при виникненні катастроф, аварій, катастроф, епідемій). Біологічний. Вузькоспрямовані спостереження за біологічними ресурсами – рослинами і тваринами. Для цих заходів використовуються биоиндикаторы. Дослідження проводяться на територіях заповідників або в інших природоохоронних зонах. Здійснення моніторингу навколишнього природного середовища

Необхідною умовою високоякісного управління властивостями навколишнього середовища є правильна організація системи моніторингу.

Система МОС включає чотири основних блоку: Спостереження (мається на увазі отримання даних про загальний стан об'єктів, що перебувають під наглядом). Вони здійснюються з певною періодичністю, через чітко встановлені інтервали часу, що дуже важливо для отримання повної і ясної картини. Спостереження можуть проводитися як окремими станціями (вибірково), так і їх цілою мережею. Для того щоб відокремити один від одного антропогенні і природні (природні) модифікації, необхідно зберігати дані за минулі роки для порівняння з попередніми показниками. Це дасть можливість більш точного розрахунку інтенсивності процесів та передбачення їх наслідків. Оцінка цього стану. Інформація, отримана з попереднього етапу, аналізується фахівцями, які здатні з високою точністю визначити ступінь погіршення або, навпаки, благополучності стану об'єкта, встановити причини цього, намітити тенденції подальшого варіювання його стану. Прогноз стану. На цьому етапі не тільки передбачається майбутнє, але і здійснюються спроби підкріплення гіпотез певними доказами (розрахунками, показниками і т. д.). Оцінка прогнозу. Отримані результати знову піддаються оцінці, а потім доносяться до аудиторії в тому чи іншому форматі.

ГЭМОС

Органи влади, відповідальні за країну, більше всіх стурбовані станом екології, саме вони організовують заходи з вивчення та охорони природи, щоб забезпечити громадянам комфортні умови життя. Таку діяльність в урядових структурах прийнято називати державним моніторингом навколишнього середовища (ГЭМОС). Правове регулювання ГЭМОСа

Будучи надзвичайно важливою, ця діяльність держави в повній мірі регламентується законодавством Російської Федерації. Цій сфері присвячені такі правові акти, як ФЗ «Про охорону навколишнього середовища», Водний та Лісовий кодекси, ФЗ «Про охорону атмосферного повітря» та ряд інших.

Крім того, регулюючі статті про МОС є у всіх природно-ресурсних та інших нормативних правових актах. Наприклад, органи санепідемнагляду здійснюють свою роботу по соціально-гігієнічного моніторингу, на підставі Положення про такий моніторинг. Хто здійснює екологічний моніторинг в Росії

Законодавець вичерпно встановив суб'єкти, що організують і здійснюють екологічний моніторинг навколишнього середовища в Росії. Передусім, всю систему уповноважених органів очолює Уряд Російської Федерації. У його структурі знаходяться Мінприроди РФ, Мінсільгосп РФ і підвідомчі їм федеральні служби з моніторингу навколишнього середовища та агентства, компетентні в розглянутій області. Наприклад, до таких належать: Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії; центром з моніторингу навколишнього середовища та гідрометеорології є однойменна Федеральна служба Російської Федерації, відноситься сюди і Рибнагляду, а також інші урядові органи влади. Що таке моніторинг навколишнього середовища в РФ

На державному рівні ГЭМОС позначається, по-перше, в якості комплексної системи спостереження за природним середовищем і її станом, оцінювання і прогнозу його змін під впливом факторів природного та антропогенного властивості. І по-друге, як моніторинг навколишнього середовища, здійснюваний органами федеральної державної влади і владою суб'єктів. З історії

Заходи щодо ГЭМОС почалися в 30-ті роки ще в СРСР. Тоді в зв'язку з проблемою водоспоживання актуальні були дослідження та контроль поверхневих та підземних водойм.

У 50-ті роки проводилися перші випробування ядерної зброї, тому необхідним стало виявляти й організовувати боротьбу з радіаційним забрудненням природного середовища.

1972 рік ознаменований створенням низки спеціальних організацій, відомств і служб, що виконують подібні функції екологічного моніторингу, тому їх збереження в оновленій Росії порахували недоцільним. Тому в 1993 році була створена Єдина державна система екологічного моніторингу Росії (ЕГСЭМ), а в якості основної мети було поставлено забезпечення безпеки і охорони навколишнього природи. Завданнями виступали спостереження, зберігання і обробка відомостей про стан навколишнього середовища, а також дослідження і комплексний аналіз виявлених даних і подальше інформування громадян та зацікавлених осіб у даній сфері. Однак і ця спроба виявилася слабкою, система моніторингу навколишнього середовища дожила лише до 2003 року. Оскільки її концепція зупинилася в розвитку, і мета не була досягнута. На сьогоднішній день є нове рішення Уряду РФ про організацію та здійснення ГЭМОС. Функції екологічного моніторингу в РФ

Серед великої їх кількості можна виділити основні: Здійснення спостереження за станом навколишнього середовища в місцях знаходження факторів антропогенного впливу. Аналіз, оцінка і виявлення тенденцій зміни стану природного середовища під дією як біологічних, так і антропогенних явищ. Забезпечення потреб держави в цілому, його посадових осіб, організацій та громадян повну, компетентної, достовірною інформацією про стан природного середовища. Це важливо, оскільки є необхідним для запобігання або зменшення негативних наслідків несприятливих змін.

Особливості організації ГЭМОС в РФ

Деяка радянська закалка Росії призвела до будівництва ГЭМОС, діяльність якого регламентована найсуворішим чином. У нашій країні діють прийняті ще за часів СРСР Дсту (державні стандарти), СанПиНы (санітарні норми і правила), РД (керівні документи) і ОНД (загальносоюзні нормативні документи). Державний екологічний моніторинг навколишнього середовища роблять за допомогою спеціальних спостережних станцій, з'єднаних в мережу, і інформаційних ресурсів державного фонду даних (далі – ГФД). Названі елементи є частинами ЕГСЭМ. Державний фонд даних

Для здійснення якіснішого і мобільного моніторингу велике значення має ГФД. Треба сказати, що до 2013 року в країні контроль за навколишнім середовищем здійснювало безліч компетентних органів. Як наслідок, дослідні дані були розрізнено законсервовані в місцях локації міністерств, служб і відомств, а їх взаємообмін утруднений.

Порятунком було створення такого цінного ресурсу, як фонд. Це єдина інформаційна система, куди стікаються всі дані, отримані в ході моніторингу, що, звичайно, вирішило цю проблему.


banner14

Категория: Студентам